Privacybeleid

Het privacybeleid dat van toepassing is op de website http://onado.brussels is bedoeld om u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken die we via dit kanaal hebben verkregen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

ONADO Brussels is de nationale antidopingorganisatie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (hierna "GGC"). De officiële website van de organisatie kunt u vinden op: http://onado.brussels. ONADO Brussels is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die ze via haar website heeft verkregen.

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam, voornaam, contactgegevens, IP-adres, enz.).

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u via e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ccc.brussels.

Met welk doel gebruiken we uw gegevens?

ONADO Brussels zet zich in voor dopingbestrijding en -preventie bij sport in Brussel-Hoofdstad. Om onze opdrachten overeenkomstig de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (hierna "de antidopingordonnantie van 21 juni 2012") te vervullen, hebben we onze website opgesteld met de volgende doelstellingen:

 • op de eerste plaats, het grote publiek en de sporters in het bijzonder informeren over de risico's die aan doping zijn verbonden en de door de organisatie genomen maatregelen. U kunt hiervoor contact opnemen met de organisatie en informatie krijgen door het contactformulier in te vullen. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
 • mogelijke aangiften (whistleblowings) van dopingfeiten ontvangen. De dopingfeiten zijn vastgelegd in artikel 8 van de antidopingordonnantie van 21 juni 2012. Voor alles met betrekking tot whistleblowing kunt u contact opnemen met de inlichtingenverantwoordelijke van ONADO Brussels door het whistleblowingformulier op onze website in te vullen. De volgende gegevens worden verzameld: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u het formulier invult, is het echter mogelijk anoniem te blijven door uw persoonlijke gegevens niet te vermelden, maar een pseudoniem te gebruiken;
 • wanneer een sporter (of een andere persoon) wegens doping is geschorst, de volgende informatie delen: de naam van de sporter of de andere persoon in kwestie, de sport die hij of zij beoefent, de geschonden antidopingregel, de eventueel daarbij betrokken verboden stof of methode en de opgelegde gevolgen. In elk geval waarin de beslissing aantoont dat de persoon de antidopingregels niet heeft overtreden, wordt de beslissing alleen bekendgemaakt met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming, in voorkomend geval door de beslissing anoniem te maken.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die via onze website worden gecodeerd (of op onze website worden gepubliceerd), worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer bepaald met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("kaderwet"). De kaderwet integreert in het Belgisch recht de beginselen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("AVG").

De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om de opdracht van openbaar belang die is opgedragen aan ONADO Brussels te vervullen, overeenkomstig artikel 6, 1., e), van de AVG (artikel 74, 4°, van de kaderwet).

Meer bepaald valt de gegevensverwerking onder de volgende dopingwetgeving:

 • de antidopingverordening van 21 juni 2012, meer bepaald artikel 12 en 12/1 en bijlage 2;
 • het besluit van het Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (hierna "het antidopingbesluit van 10 maart 2016");

Alle informatie die in het kader van de antidopingordonnantie van 21 juni 2012 en het antidopingbesluit van 10 maart 2016 wordt verzameld of meegedeeld, is vertrouwelijk en noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van ONADO Brussels als ondertekenaar van de Code van het Wereldantidopingagentschap ("het WADA") (artikel 74, 2°, van de kaderwet).

De toestemming vormt de wettelijke basis voor de verwerking van de via het contactformulier verzamelde contactgegevens met het oog op de opvolging van uw verzoek om informatie over doping (artikel 74, 1°, van de kaderwet).

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn voor gegevens en informatie die zijn verzameld en verwerkt overeenkomstig de antidopingordonnantie van 21 juni 2012 en het antidopingbesluit van 10 maart 2016 wordt, afhankelijk van de categorie van gegevens, gespecificeerd in bijlage 2 van de antidopingordonnantie van 21 juni 2012.

Het Verenigd College van de GGC mag die gegevens en informatie, na anonimisering, verzamelen en verwerken voor statistische doeleinden of om het antidopingbeleid te verbeteren.

De gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden gedurende drie maanden na het antwoord van ONADO Brussels bewaard.

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

Overeenkomstig artikel 2, § 1, van het samenwerkingsprotocol van 10 april 2019 tussen de nationale antidopingorganisaties van de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Federale Politie en het College van Procureurs-Generaal inzake de strijd tegen doping is het noodzakelijk alle informatie uit te wisselen die nuttig is voor een gecoördineerde dopingbestrijding, met inachtneming van het geheim van het onderzoek en met behoud en waarborging van de vertrouwelijkheid van alle uitwisselingen.

Worden er veiligheidsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen?

ONADO Brussels neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de volgende zaken te vermijden:

 • elke inbreuk op de beveiliging die, per ongeluk of bewust, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging en de ongeoorloofde verstrekking van doorgezonden, opgeslagen of verwerkte gegevens;
 • de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.


Het ingevulde en verzonden contactformulier wordt vertrouwelijk verwerkt door een medewerker van ONADO Brussels. Het formulier wordt vervolgens opgeslagen in een gedigitaliseerd, vertrouwelijk en beveiligd dossier waarvan de toegang beperkt is tot de leden van onze organisatie.

Zodra het whistleblowingformulier is ingevuld en verzonden, wordt het vertrouwelijke verwerkt door de inlichtingenverantwoordelijke. Het formulier wordt vervolgens opgeslagen in een gedigitaliseerd, vertrouwelijk en beveiligd dossier waarvan de toegang beperkt is tot de inlichtingenverantwoordelijken van ONADO Brussels.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

De AVG voorziet in de uitoefening van verschillende rechten:

 • het recht op informatie;
 • het recht op inzage van uw gegevens;
 • het recht op rectificatie van uw gegevens;
 • het recht op wissing van uw gegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
 • het recht van bezwaar;
 • het recht om uw toestemming in te trekken.

Het recht op wissing en overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht van bezwaar gelden niet voor de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een opdracht van openbaar belang uit te voeren.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek per e-mail richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ccc.brussels. Voeg bij het verzoek een kopie van uw identiteitskaart of paspoort.

De antwoordtermijn bedraagt een maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn uitzonderlijk met twee maanden worden verlengd. In dat geval zullen wij u binnen een maand de reden meedelen.

Heeft u een vraag, verzoek of wilt u een klacht indienen?

Voor vragen, informatie of wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en het gebruik ervan, of voor klachten over de niet-naleving van de geldende normen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u, in volgorde van prioriteit, contact opnemen met:

 • ONADO Brussels, als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, via het e-mailadres: antidoping@ccc.brussels, of telefonisch via 02 563 56 80;
 • de DPO van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, als functionaris voor gegevensbescherming, via het e-mailadres: dataprotection@ccc.brussels;
 • het WADA, via het e-mailadres: privacy@wada-ama.org;
 • de Gegevensbeschermingsautoriteit, als autoriteit die erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de gegevens worden nageleefd, via het e-mailadres: contact@apd-gba.be.